Long Term Vision

English Below

Beginselen van T. D. V. Cicero

Vastgesteld op 8 november 2012

Missie

De Tilburgse Debatvereniging Cicero biedt studenten de mogelijkheid om hun debatvaardigheden te scherpen, met een nadruk op analyseren, improviseren en overtuigend spreken. Daarnaast zet ze zich in om het debat over maatschappelijk relevante thema’s te stimuleren en te verbreden.

Visie

De komende vijf jaar willen we ons lokaal sterk wortelen. Door in het hart van het Tilburgse studentenleven te staan, en nauw contact te onderhouden met de universiteit, de middelbare scholen, de gemeente en de lokale debatorganisaties hopen we een solide positie in het Tilburgse ecosysteem op te bouwen. Niet alleen levert dit naamsbekendheid op, ook zorgt het voor een grotere toestroom van leden en een uitbreiding van onze samenwerkingsverbanden.

Wanneer deze basis is zekergesteld, en het ledental en het niveau van debatteren hoog genoeg zijn, zal de focus verschuiven naar uitbreiding in het Nederlandse (en het internationale) debatlandschap. Dat wil zeggen dat we ons extra inzetten om deelname aan (inter)nationale toernooien te bevorderen, dat het aantal workshops aan onze leden drastisch wordt uitgebreid en dat we onze eigen avonden competitiever opzetten.

Gedurende dat traject blijven drie zaken altijd van belang:
– Door middel van ledenbinding blijven leden betrokken bij de vereniging en zijn ze eerder bereid om een bijdrage te leveren aan onze activiteiten. Om dit te bevorderen organiseren we aparte sociale activiteiten bovenop ons debatprogramma, en laten we leden deelnemen aan commissies.

– Het aanzien van onze vereniging, en het imago dat we kwaliteit bieden, wordt gedragen door het neerzetten van een hoogstaand landelijk debattoernooi en het aanbieden van workshops aan derden. We zetten deze activiteiten door, breiden ze uit waar mogelijk, en laten ze integraal onderdeel uitmaken van onze profilering.

– Onze leden kunnen de debatvaardigheden oefenen door een combinatie van westrijddebat, toernooideelname en publieke discussies. Met name bij de publieke discussies (b.v. een symposium) proberen we de aanwezigen een brede blik mee te geven. Dit doen we door mensen van verschillende intellectuele, religieuze, culturele of politieke achtergronden met elkaar in discussie of in debat te laten treden.


Principles of T. D. V. Cicero

As determined on the 8th of November 2012

Mission

The Tilburgse Debatvereniging Cicero offers students the possibility to improve their debating skills, with an emphasis placed on analysis, improvisation and confident speaking. In addition she works towards towards stimulating and broadening the debate concerning socially relevant topics and themes.

Vision

The coming five years we wish to root ourselves locally. By moving to the heart of Dutch student life, and by maintaining close ties with the university, high schools and municipality we hope to build up a solid position in the Tilburgian ecosystem. This will not only provide us with branding, but will also improve the flow of new students and expand our co-operative ties.

When this basis has been secured, and the amount of members and the quality of debate are deemed efficient, the focus will move towards expanding in the Dutch (and international) debating community. That is to say we will move towards enhancing participation in (inter)national tournaments and a more competitive regular evening.

During this move at least three factors will remain important at all times:
– Through member commitment , members will remain invested in the association and will be more prepared to contribute to our activities. To improve on this we will organise separate social activities on top of our debating program and will allow members to take part in various committees.

– The prestige of our association, and the image that we offer quality, must be carried forward by the organisation of a highly-regarded national debating tournament and the provision of workshops to third parties. We will continue supporting these activities, expand where possible, and allow our members to become an integral part in our this branding.

– Our members can practise their debating skills through a combination of competitive debating, participation in tournaments and public discussions. We will attempt to provide a broad view to the participating audience for public discussions (such as a symposium). We will do this by allowing people with different intellectual, religious , cultural or political backgrounds to debate or discuss with one another.

NOTE: In cases of discrepancies between Dutch Principles and the English translation, the Dutch Principles take precedence