Debating!

English Below

De Romeinse redenaar Marcus Tullius Cicero was een begenadigd spreker, en liet zich gelden in de rechtszaal, de politieke arena en op het forum. Zodoende wist hij als man zonder bijzondere komaf, een homo novus, op te klimmen op de Romeinse carrièreladder, genaamd de cursus honorum.

Wat is debatteren?
Debatteren wordt in het woordenboek aangeduid als redetwisten. Debatteren is echter veel meer dan dat. Debatteren is een aan banden gelegde discussie. Omdat een derde partij uiteindelijk de beslissing maakt wie er gewonnen heeft, moeten er regels zijn om beide partijen een gelijke kans te geven in het debat. Zo mogen ze allemaal even lang praten en krijgen ze evenveel kans om de sprekers te interrumperen. Dit noemen we het parlementaire debat, waarvan de twee belangrijkste vormen hieronder staan.

Amerikaans Parlementair:

  • In deze debatvorm debatteren twee teams bestaande uit twee personen tegen elkaar. Het ene team neemt de positie van de regering in (propositie) en het andere team vormt de oppositie. Elke spreker krijgt 5 minuten om zijn speech te houden en ten slotte houden de regerings- en oppositieleider nog een samenvattende speech van 3 minuten.

Brits Parlementair:

  • In deze debatvorm debatteren vier teams bestaande uit twee personen tegen elkaar. Twee teams nemen de positie van de regering in (propositie) en er zijn twee oppositieteams. Elke spreker krijgt 5 minuten de tijd voor zijn speech. Het tweede team aan beide kanten moet een duidelijk verdieping geven aan het debat.

Cursus honorum
Allereerst kun je de verbale strijd aangaan op onze eigen debatavonden, en worden je vaardigheden gescherpt door middel van workshops. Daarnaast zijn er tal van Nederlandstalige toernooien, die hier te vinden zijn. Door deze te bezoeken leer je nieuwe mensen, en bovenal nieuwe argumentaties kennen. De uitslagen worden gebruikt voor de nationale debatranglijst.

Voor de echte die-hard debater is er het internationale debatlandschap. Bezoek buitenlandse toernooien, zoals die in Londen, Parijs en Wenen. Vanuit T.D.V. Cicero ondersteunen we iedereen met ambitie. Laat het ons weten als je interesse hebt om van internationale toppers te leren.

De ultieme strijd wordt geleverd op het EK (EUDC) en WK debatteren (WUDC). Als je je hiervoor kwalificeert, bewaak je de eer van onze universiteit ten overstaande van teams uit heel Europa of de hele wereld. De winnaars mogen zich met recht de beste debaters van het jaar noemen!


 

The Roman Rhetorician Marcus Tullius Cicero was a gifted speaker, and asserted himself in the court room, the political arena, and on the Forum Romanum. Consequently, he was able to climb up the Roman career ladder, the so called cursus honorum.

What is Debating?

In the dictionary, debating is identified as a dispute. However, debating is much more than that. Debating is a restricted discussion. Because there is a third party who makes the final decision who has won, there have to be rules to give both parties an equal chance in the debate. For example, all speakers can speak for an equal amount of time, and have the same amount of opportunities to interrupt the other side. This is called parliamentary debate, with the two most important forms, as practiced at T.D.V. Cicero, explained below:

American Parliamentary:

  • In this debate format, two teams of two persons debate against each other. One of them is the proposition (in favor of the motion) and the other is the opposition (against the motion). Each speaker has 5 to 7 minutes speaker time and the opening speakers of both sides have 3 final minutes to summarize their position and the debate as a whole.

British Parliamentary

  • In this debate format, four teams of two persons debate against each other. Two teams will take the role of proposition, and the other two teams will be the opposition. Each speaker has 5 to 7 minutes speaker time. The second team on both sides has to give a clear extension to the debate.

Cursus Honorum

First of all, you can battle verbally with your fellow Ciceronians at our own debating evenings, and hone your skills by participating in our workshops. Additionally, there are numerous tournaments in the Netherlands, which you can find here. By competing in these tournaments, you meet new people and arguments. These events are a perfect way for you to test yourself, and your skills. The results are used for the Dutch Debating Ranking.

For the real die-hard debater, there is also the international debating landscape. Visit international tournaments, like those in London, Paris, or Vienna. T.D.V. Cicero supports anyone with ambition. Contact us if you are interested in learning how to debate from the international top!

The ultimate battle is fought on the European Championships (EUDC) and the World Championships (WUDC). If you qualify for these events, you are the representative of our association and Tilburg University, in front of teams from all over Europe, or the whole world. The winners may rightly call themselves the beste debaters of the year!